Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики Екип ЦПП ноември 22, 2023

Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики

Период – 1 януари 2022 – 28 февруари 2023 (14 месеца)

Име – “Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики

Донор – Европейската Програма за интеграция и миграция (European Programme for Integration and Migration – EPIM) на Network of European Foundations (NEF)

Обща стойност – 29,580 евро

Кратко описание:

Проектът е пореден от серия проекти в сферата на алтернативи на миграционното задържане и цели надграждане на застъпничество и комуникация в сферата.

Като част от това надграждане бе създаден Наръчник за алтернативи на миграционното задържане.

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България. Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграцонното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.

Текстът на самия Наръчник е достъпен тук.