Общи условия Екип ЦПП април 2, 2024

Общи Условия

Общи условия

Общи условия

Общи условия

I.ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 1. Фондация Център за правна помощ – Глас България, наричана по-долу Фондацията е собственик и оператор на уеб сайтът https://centerforlegalaid.com/

Чл. 2.Фондация Център за правна помощ – Глас България е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществено-полезна дейност, основана за да подпомага и защитава правата на мигранти и бежанци на територията на Република България, както и правата на сходни групи от нуждаещи се чрез предоставяне на безвъзмездна юридическа помощ и консултации, водене на индивидуални съдебни дела и е регистрирана по Закона за регистър Булстат 175641035,  със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, Младост 1 бл.92 ет.13 ап.90, имейл за контакт voiceinbulgaria@gmail.com

Чл. 3. Уеб сайтът https://centerforlegalaid.com/ и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на https://centerforlegalaid.com/ предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на https://centerforlegalaid.com/ той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II.СИГУРНОСТ

Чл. 4. Уеб сайтът https://centerforlegalaid.com/ съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

III.ДОСТЪП

Чл. 5. Фондацията не гарантира постоянното функциониране на https://centerforlegalaid.com/.

Чл. 6. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

Чл. 7. Фондацията си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

Чл. 8. Фондацията си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV.ПЛАТФОРМА ЗА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 9. (1) Фондацията предоставя на посетителите на https://centerforlegalaid.com/ достъп до платформа за въпроси и отговори.

(2) За да изпрати въпрос посетителят следва да се попълни регистрационната форма като въведе име, фамилия и имейл, телефон след което да опише въпроса си или да се свърже с посочените контакти.

Чл. 10. (1) Отговорите са принципни и се предоставят доколкото материята е уредена изрично от нормативната уредба, като имат за цел единствено предоставянето на предварителна ориентировъчна информация на потребителите на https://centerforlegalaid.com/

(2) При никакви обстоятелства Фондацията не носи отговорност пряко или непряко за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби и пропуснати ползи, възникнали в резултат на информация в платформата за въпроси и отговори.

V.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11. Фондацията се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. Фондацията не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на https://centerforlegalaid.com/ информация.

Чл. 12. Информацията, намираща се на https://centerforlegalaid.com/ по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет или консултация. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде предприети от него едва след надлежна консултация със специалист – юрист.

Чл. 13. Информацията, предоставена на https://centerforlegalaid.com/ е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и вземането предвид на множество факти от конкретната житейска ситуация, които няма как да бъдат описани на https://centerforlegalaid.com/ Това е причината, поради която Фондацията не носи никаква отговорност, в случай че Посетителят се довери на информация, предоставена на https://centerforlegalaid.com/ и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Посетителя настъпят вреди.

Чл. 14. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондацията чрез електронна поща (e-mail) voiceinbulgaria@gmail.com или през https://centerforlegalaid.com/ включително, но не само, Посетителят приема, че:

  • Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  • Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  • Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондацията може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

VI.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15. Фондацията следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. Фондацията, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на https://centerforlegalaid.com/ чрез настоящите условия за използването му.

Чл. 16. Фондацията събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

X.ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

Чл. 17. Посочената на https://centerforlegalaid.com/ информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондацията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на Фондацията и да посочи несъответствието. Фондацията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

X.УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

Чл. 18. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Фондацията, за което последната ще уведоми Посетителя по подходящ начин, помествайки ги на видно място в интернет страницата си. За актуални се приемат общите условия, публикувани на https://centerforlegalaid.com/

XIV.ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 19. С използването на https://centerforlegalaid.com/  и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно https://centerforlegalaid.com/ за лични и нетърговски цели.

Последна актуализация: 04.03.2024 г.