Нов проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ Екип ЦПП ноември 7, 2019

Нов проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“

На 24.10.2019г. Център за правна помощ – Глас в България, в партньорство с Фондация за достъп по права – ФАР, започна проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“.

Проектът, с продължителност от 24 месеца, е финансиран по програма „Фонд Активни граждани България“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021г., Конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека

Проектът цели чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство на

административни и съдебни инстанции) на търсещи закрила, бежанци и мигранти, и чрез застъпничество и комуникационни дейности, да доведе както до индивидуален резултат на спазване на човешките права, така и до промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство.

Дейностите по проекта включват предоставяне на правни консултации в офисите на двете организации и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) и информационни сесии в СДВНЧ; водене на дела, включително на стратегически дела, както от  бежански, така и от общ миграционен и друг характер, свързан със спазването на човешките права; организиране на срещи и събития като част от застъпническите и комуникационни кампании.

Официалното събитие за откриване на проекта ще се състои през м. декември, във връзка с Международния ден на мигранта.

Проектът „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 395 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ е да допринесе за спазването на човешките права на бежанците и мигрантите в България.