Дневник: „Съдът на Европейския съюз: Жертви на домашно насилие може да получават бежански статут“ Administrator Content февруари 11, 2024

Дневник: „Съдът на Европейския съюз: Жертви на домашно насилие може да получават бежански статут“

Преди няколко дни Съдът на Европейския съюз постанови тълувателно решение по предюдициално запитване от България, според което жените, жертвите на домашно насилие в страните си на произход, могат да кандидатстват и получават международна закрила съгласно тълкуването на Директива 2011/95/ЕС .

Решението е изключително важно за едни от най-уязвимите наши бенефициенти – жени, деца, самотни майки.

Поздравления за колегите от Foundation for Access to Rights FAR Фондация за достъп до права ФАР , по чието дело е направено запитването до СЕС.

Новината е отразена в статия на в. Дневник, споделена тук 👇

https://www.dnevnik.bg/…/4577491_sudut_na_evropeiskiia…/

Текста на самото Решение на СЕС е дотъпно тук 👇

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281302&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2327499