Oбновени насоки на ВКБООН по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан Екип ЦПП февруари 10, 2023

Oбновени насоки на ВКБООН по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан

През м. Февруари 2023 г. Върховният комисар на бежанцитее към ООН публикува обновени насоки по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан. Пълният текст на насоките може да намеерите тук. Настоящият документ заменя Ръководството на ВКБООН относно нуждите от международна закрила на лица, бягащи от Афганистан от м. Февруари 2022 година.

В насоките се отбелязва, че гражданите в Афганистан продължават да са дълбоко засегнати от хуманитарната криза в страната, а също така и от кризата в сигурността и правата на човека. Талибаните извършват сериозни нарушения на правата на човека като убийства, произволни арести, задържания, изтезания и други форми на лошо или нечовешко отношение. Властите са наложили ограничения върху свобода на мисълта, свободата на изразяване на мнението и право на свободно сдружаване. Според Световната банка икономиката на Афганистан се е съкратила с 30-35% през 2021 г. и 2022 г. Въпреки нарастването на БВП между 2 и 2.4 %, това няма да доведе до нарастване на дохода на глава от население поради високия ръст на населението. Почти цялото население на Афганистан живее под прага на бедността. Към 30 юни 2022 г. около 3.4 милиона афганистанци са вътрешно разселени от конфликта.

ВКБООН призовава държавите да позволяват навлизането на граждани от Афганистан на техните територии, за да бъде гарантирано правото им да потърсят убежище, и да зачитат принципа non-refoulement. Държавите следва да регистрират всички пристигащи, които търсят закрила и да издават доказателство за регистрация под формата на документ. Исканията на търсещите закрила следва да се разглеждат в справедливи и ефективни процедури в съответствие с международните стандарти. Афганистанците, които бягат от страната, могат да посочат непосредствените си нужди за оцеляване като причина с бягството си. Това не трябва да изключва задълбочена оценка на нуждата от международна закрила.

Международна закрила на жени и момичета

През декември 2022 г. генералният секретар на ООН отбеляза, че правата на жените в Афганистан остават силно ограничени. Правото на свободно движение е сериозно ограничено поради изискването при пътуване на разстояние повече от 78 км жените да трябва да бъдат придружени от махрам и да носят хиджаб извън домовете си. Това води до ограничения и на други права като достъпа до здравеопазване. Докладвани са случаи на жени, които не могат да достигнат до лечебно заведение поради невъзможността си да бъдат придружени от махрам или им в отказано лечение, защото не са придружени. Достъпът до здравеопазване е допълнително ограничен, защото само лекари жени могат да третират жени. Средните училища за момичета не са отворили отново въпреки обявеното по-рано от де факто властите. Съществуват няколко частни средни училища за момичета в някои провинции. Въпреки това към декември 2022 г. публичните училища са затворени и голяма част от момичетата не могат да посетят средно училище. През декември 2022 г. де факто властите обявиха, че жените няма да могат посещават университети и да получат висше образование. Повече са ограничени да работят извън дома. През декември 2022 г. беше забранена работата на жени в неправителствените организации. Властите са ограничили правото на свободно изразяване на жените като са тормозили и атакували физически мирно протестиращи жени. Според Репортери без граници 84% от жените журналисти са изгубили работата си след превземането на Афганистан от талибаните. Също така, около 90% от жените в Афганистан са претърпели насилие основано на пола, като голяма част е претърпяно от интимен партньор.

Други профили на лица с нараснала нужда от закрила считано от 15 август 2021 г.:

(i) Афганистанци, свързани с предишното правителство или с международната общност в Афганистан, включително бивш персонал на посолства и служители на международни организации;

(ii) Бивши членове на афганистанските национални сили за сигурност и афганистанци, свързани с бившите международни военни сили в Афганистан;

(iii) Журналисти и други медийни специалисти; защитници на правата на човека и активисти, както и адвокатите, които ги подкрепят;

(iv) Членове на малцинствени религиозни групи и членове на малцинствени етнически групи, включително хазарите;

(v) Афганистанци с различна сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола.

Листът не е изчерпателен. Членове на семейството, както и други свързани с хора изложени на риск от преследване, също са изложени на този риск.

Наличие на защита в Афганистан

С оглед наличната информация ВКБООН не смята, че де факто властите на Афганистан желаят или имат възможността да осигурят защита на афганистанци, изложени на риск от преследване.

Алтернативи за преместване във вътрешността на Афганистан

С оглед на нестабилността на ситуацията в Афганистан, съчетана с тежката икономическа и хуманитарна ситуация в страната, ВКБООН не счита за уместно да откаже международна закрила на афганистанци и бивши обичайни жители на Афганистан въз основа на вътрешно бягство или алтернатива за преместване.

Съображения за изключване

Сред афганистанските граждани, търсещи убежище, може да има лица, които са били свързани с действия, които ги поставят в обхвата на клаузите за изключване, съдържащи се в член 1F от Конвенцията от 1951 г. В такива случаи ще бъде необходимо внимателно да се разгледат всички въпроси, свързани с наказателната отговорност за престъпления, които могат да доведат до изключване от международна закрила на бежанците. Освен това, за да запазят гражданския характер на убежището, държавите ще трябва да оценят положението на пристигащите и да идентифицират лицата, участващи във военни дейности, и да ги отделят от цивилните лица бежанците.

Ограничения при оценката на нуждите от международна закрила

Управлението в Афганистан се характеризира с несигурност, произвол и незачитане на върховенството на закона. Правната уредба и правосъдната система на Афганистан се обръщат към шериата в резултат от действията на де факто властите. През октомври 2022 г. говорителят на талибаните Забихула Муджахид заяви, че усилията за изготвяне на нова конституция продължават. През ноември 2022 г. върховният лидер на талибаните направи задължително прилагането на наказанията по законите на шериата, включително публични екзекуции и телесни наказания. Настоящата ситуация в Афганистан поставя изключително много предизвикателства пред събирането на информация. Специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Афганистан заявява: „Липса на приходи и спиране на чуждестранното финансиране, липса на достъп до информация, автоцензура и постоянният натиск и предупреждения от страна на фактическите власти са допринесли за закриването или намаляване на медийните дейности. Някои журналисти са напуснали работа или са се укрили, след като са получили сериозни заплахи за живота им от Главната дирекция на разузнаването. Журналисти и медии извън големите градски райони са особено засегнати. Местни медии няма в поне 4 провинции, а в 15 провинции между 40 и 80 % от медиите са затворени“.

През май 2022 г. де факто властите разпускат Афганистанската независима комисия по правата на човека (AIHRC), Независимата комисия за наблюдение на изпълнението на Конституцията и Афганистанската независима адвокатска колегия. Като се имат предвид пречките пред събирането на информация и докладването в Афганистан, ВКБООН призовава лицата, вземащи решения по молби за убежище от афганистански граждани, да се въздържат от правене на неблагоприятни заключения от липсата на проверена информация за страната на произход, която да подкрепя и потвърждава всички аспекти на доказателствата предоставени от кандидата. Често се случват случаите на нарушени човешки права и на насилие да не се съобщават и да остават недокументирани. Липсата на информация за страната на произход, описваща конкретни случаи или модели на нарушения и злоупотреби, не следва сама по себе си да бъде причина за съмнение в надеждността на кандидата, когато изявленията на му иначе са последователни и непротиворечиви.

Освен това ВКБООН призовава лицата, вземащи решения, да отдадат дължимото значение на несигурността и непредсказуемостта присъщи на приетите от де факто властите начини за издаване на декрети, в съчетание с продължаващата несигурност по отношение на приложимостта на предишната правна рамка на Афганистан.

Променени обстоятелства като основание за ново или последващо искане или за Sur Place искания

ВКБООН призовава държавите, предоставящи убежище, да гарантират, че афганистанските кандидати, които са подали молбата си преди 15 август 2021 г., но които все още не са получили решение, да могат да предоставят допълнителна информация в подкрепа на молбата им в светлината на променените обстоятелства и новите или засилени рискове, пред които могат да бъдат изправени в резултат на това.

Държавите, предоставящи убежище, следва да гарантират, че афганистанците, които вече са били извън Афганистан преди 15 август 2021 г., но които до този момент не са имали нужда да подават молба за убежище, да могат да подадат молба за предоставяне на  sur place въз основа на новите рискове поради променените обстоятелства в страната. Държавите, предоставящи убежище, следва да гарантират, че афганистанците, чиито молби за международна закрила са били отхвърлена преди 15 август 2021 г. да могат да подадат нова или последваща молба въз основа на това, че настоящата ситуация в Афганистан представлява променено обстоятелство, което може да доведе до необходимост от международна закрила. С оглед на върховенството на Конвенцията за бежанците от 1951 г. ВКБООН призовава държавите, предоставящи убежище, да позволят на афганистанците, които преди 15 август 2021 г. са получили допълнителни форми на международна закрила, включително субсидиарна закрила съгласно правото на ЕС, които не са равностойни по отношение на бежанския статут, да подадат нова молба за предоставяне на бежански статут с оглед на променените обстоятелства в Афганистан.

Временна закрила

В държави без функциониращи системи за убежище или когато държавите са изправени пред предизвикателства при адаптирането на съществуващите системите за предоставяне на убежище към нуждата от определяне на голям брой молби за международна закрила от афганистански граждани, ВКБООН призовава държавите да гарантират, че всички афганистанци трябва да бъдат защитени от връщане. Държавите следва да предоставят на афганистанците правно основание за престой, като например форми на временна закрила или други договорености за престой с подходящи гаранции.

Събиране на семейства

Държавите следва да улеснят и ускорят процедурата за събиране на семейството за афганистанци, чиито семейство са останали в Афганистан или са били преместени в региона. В светлината на настоящата ситуация в Афганистан ВКБООН е загрижен, че много афганистански бежанци могат да се сблъскат със значителни административни пречки при осъществяването на това законно право. Предвид това, че много посолства и консулства в Афганистан продължават да са затворени, трябва да бъдат взимани под внимание ограниченията, с които бежанците могат да се сблъскат, за да могат да изпълнят всички изисквания. Следва да бъде възприет по-прагматичен и гъвкав подход като провеждането на дистанционни интервюта.

Принудително връщане

Държавите се призовават да преустановят принудителното връщане на граждани и хора, които са пребивавали обичайно на територията на Афганистан, включително тези, на които молбите за международна закрила са били отхвърлени. Забраната за принудително връщане е минимален стандарт и трябва да остане в сила, докато не се подобри положението със сигурността, върховенството на закона и правата на човека и да позволи безопасното връщане на лица, които са решили, че не се нуждаят от международна закрила. ВКБООН също така счита, че държавите не следва да връщат принудително граждани или на лица, които са пребивавали на територията на Афганистан, в други държави от региона като Иран и Пакистан. Също така, всяко едно действие от страна на ВКБООН, с което се подпомага връщането по желание на афганистанци в Афганистан, след тяхното информиране за ситуацията, не следва да се разглежда като оценка за сигурността и други аспекти на ситуацията в Афганистан.