Заключителен анализ: На правна и административна практика за периода 2019-2023 г. Екип ЦПП ноември 11, 2023

Заключителен анализ: На правна и административна практика за периода 2019-2023 г.

Настоящият анализ представя обзор и акценти на съдебната и административна практика
в сферата на бежанското и миграционно право, постигната по време на съвместното
четиригодишно (2019г.-2023г) изпълнение на проект „Ефективна правна помощ за
бежанци и мигранти в България“ от Център за правна помощ „Глас в България“ (ЦПП) и
Фондация за достъп до права – ФАР.

С включването на партньорите ни „Мисия Криле“
във втората фаза на проекта се потвърди ключовата роля на мултидисциплинарния подход
спрямо миграционните и бежански динамики.

Съвместната ни работа в тази комплексна
сфера показва, че една устойчива и ефективна миграционна стратегия следва да се основава
на: достъпни и обективни правни процедури; социално и психологическо подпомагане
с оглед хуманитарния характер на проблемите на бежанците; овластяване и отворени
интеграционни пътеки.

Изтегли целия доклад