Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България (Strengthening Labor Rights for Migrant Workers in Bulgaria) Екип ЦПП ноември 23, 2023

Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България (Strengthening Labor Rights for Migrant Workers in Bulgaria)

Период – 01/07/2023 – 30/06/2024 (12 месеца)

Име – Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България (Strengthening Labor Rights for Migrant Workers in Bulgaria)

Донор – PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) и Фондация Робърт Бош, Германия (Robert Bosch Stiftung)

Обща стойност – 7 876 евро

Кратко описание:

Проектът се изпълнява от Център за правна помощ – Глас в България в рамките на съвместна програма за трудови права и трудова миграция на Платформа за международно сътрудничество в областта на мигрантите без документи (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants PICUM) и Фондация Робърт Бош, Германия (Robert Bosch Stiftung). Партньор по проекта е Институт за пазарна икономика.

Проектът изследва предизвикателствата, с които се сблъскват работниците мигранти, особено най-уязвимите сред тях, в процеса на интеграция на трудовия пазар в България, трудностите пред които са изправени работодатели, наели или имащи намерение да наемат работници мигранти, идентифициране ролята на синдикатите в процеса на трудова интеграция на работниците мигранти.

Информацията, събрана в рамките на проекта ще послужи за изготвяне на констатации, препоръки, юридически и икономически анализ на трудовия пазар в България и заключителен доклад по проекта.

Резултатите от проекта ще бъдат използвани за повишаване на обществената осведоменост относно възможностите, които миграцията предоставя за задоволяване на потребностите на пазара на труда.

Една от основните цели на проекта е да се започне изцяло нова дискусия по повдигнатите въпроси, основана на задълбочен анализ на икономическите фактори, които биха могли да засилят спазването на трудовите права и да повлияят положително на трудовата миграция за уязвимите работници мигранти в България.

Проектът адресира огромния правен и информационен вакуум в страната, включително необходимостта от законодателни промени за създаване на механизми за регуларизация, които да улеснят достъпа до информация и правосъдие за уязвимите работници мигранти и да подпомогнат цялостния процес на интеграция на мигрантите на пазара на труда.

Свързани материали:

Виж Становище на ЦПП-Глас в България на тема МИГРАЦИЯТЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, побликувано през 2023 година.