ПОЧТИ ТУК – за сигурен достъп до закрила на бежанци

ПОЧТИ ТУК – за сигурен достъп до закрила на бежанци Екип ЦПП март 1, 2020

От началото на 2022 г. досега в „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) и партньорската ни организация „Мисия Криле“ са постъпили стотици сигнали за незаконни практики на насилствено отблъскване на лица, търсещи закрила, от територията на България, т.нар. push-backs.
Въпросът за насилственото отблъскване от границата на лица, търсещи закрила, не е нов. Това явление се наблюдава не само в България, но и по цялата сухопътна и морска граница на ЕС, за което съобщават множество правозащитни организации. То не е само резултат от индивидуални действия на длъжностни лица, злоупотребяващи с властта си, а за съжаление е крайна форма на дългосрочна небалансирана миграционна политика, заклеймяваща миграцията като цяло като нещо опасно и фокусирана върху превенцията, задържането, връщането и принудителните мерки, вместо върху управлението и улесняването на миграционните процеси.

Достъпът до територията на приемащата държава е един от основните принципи на бежанското право. 

Лицата, търсещи закрила, могат да се ползват от правата, предвидени в международното и европейското право, само след като са влезли на територията на страната. Всяко държавно длъжностно лице – гранични служители, полицаи, служители по миграцията, служители във всяка друга администрация – пред което чужденец, влязъл на наша територия, заяви, че търси закрила, има задължението по чл. 58 от българския Закон за убежището и бежанците (ЗУБ) да го насочи към компетентната институция в страната – Държавната агенция за бежанците. Няма значение дали търсещият убежище влиза със или без виза, със или без редовен документ за пътуване, през контролно-пропускателен пункт или през зелена граница. Няма значение дали е влязъл на наша територия и се намира на самия контролно-пропускателен пункт, на няколко километра от границата или дълбоко в страната. В случай на търсене на закрила, поради изключителния характер на ситуацията, в която се намират лицата (бягащи от преследване или война), те са освободени от наказателна отговорност за нарушения на нашия граничен и имиграционен режим – чл. 279, ал. 3 от българския Наказателен кодекс. В същото време, всяко длъжностно лице, което не изпълни законовото си задължение да осигури достъп до територията на търсещия убежище и да го насочи към компетентната институция, носи отговорност за нарушаване на административните разпоредби, предвидени в ЗУБ, и подлежи на административна отговорност. Освен това, ако действията на отблъскване са съпроводени с употреба на насилие, нанасяне на телесни повреди, заплахи, обиди, грабеж или действия, унижаващи човешкото достойнство, извършителят носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс за престъпление, извършено от длъжностно лице в рамките на служебните му задължения.
„ПОЧТИ ТУК – за сигурен достъп до закрила на бежанците“ е инициатива, която се опитва да изведе човешкото в плетеницата от политики. Тя стартира като част от проекта „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“, изпълняван в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. от „Център за правна помощ – Глас в България“, Фондация за достъп до права – ФАР и Фондация „Мисия Криле“. Специалното VR събитие, организирано в рамките на инициативата, стана възможно в партньорство с експертите от продуцентска организация LENS2LENS.

Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България

Свързани новини