УКРЕПВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ – ПРАВЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ Administrator Content май 30, 2024

УКРЕПВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ – ПРАВЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Настоящата публикация представя резултатите от проведено академично и теренно проучване в рамките на проект „Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“, изпълняван от “Център за правна помощ – Глас в България” (ЦПП) в рамките на съвместна програма за трудови права и трудова миграция на Платформа за международно сътрудничество в областта на мигрантите без документи (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants PICUM) и Фондация Робърт Бош, Германия (Robert Bosch Stiftung).

Методологията на настоящата публикация включва академичен правен и икономически анализ, съчетан с теренно проучване чрез провеждането на информационни интервюта с три целеви групи – уязвими работници мигранти; подбрани работодатели и представители на бизнеса, работещи с мигранти; синдикати. Изводите от теренното и академичното проучване са основа за предложените препоръки за законодателни, административни и политически промени.

Проучването съчетава анализ на правните и икономически аспекти на спецификите при трудовата миграция в България в настоящия сложен момент на засилена демографска криза и рекорден миграционен натиск не само на национално, но и на европейско ниво. Анализът е извършен от експерти от ЦПП-Глас в България и от Институт за Пазарна Икономика (ИПИ).

Една от основните цели на проект „Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“ е да се започне изцяло нова дискусия по отношение на миграцията в България, основана на огромния потенциал, позитиви и развитие, на които мигрантите са носители, независимо от това дали те са само икономически, или такива, които принудително напускат своите страни в резултат на преследване или въоръжени конфликти. Двете групи – доброволни и принудителни мигранти, макар и подлежащи на различни режими за достъп до територия и пребиваване, често се припокриват и нямат ясно разграничение що се отнася до нужди от интеграция, зачитане на права, достъп до услуги, принос към икономическото и социално развитие на приемащото общество. Именно затова, основната пресечна точка на двете вътрешни мигрантски групи, както и на мигрантите като цяло с местното население, е трудовият пазар – там, където реалният живот и ефективната интеграция се случват.

Какви са предизвикателствата, с които се сблъскват работниците мигранти, особено най-уязвимите сред тях, в процеса на интеграция на трудовия пазар в България? Какви са трудностите, пред които са изправени работодателите, наели или имащи намерение да наемат работници мигранти? Каква е ролята на синдикатите в процеса на трудовата интеграция и мониторинг за зачитане правата на работниците мигранти у нас? Какво е състоянието на трудовия пазар в страната ни и какви са икономическите нужди и предизвикателства пред България? Какъв е потенциалът на миграцията да бъде част от отговора на тези нужди?

Настоящата публикация търси отговор на тези въпроси, като минава през анализ на сложната правна рамка и трудностите, която тя създава за най-уязвимите след мигрантите, и го поставя в призмата на икономическата картина за състояние на пазара на труда, търсенето на работници в България и ролята на чужденците на този пазар. Съчетаването на правния и икономически анализ най-добре отразява реалните нужди и условия в приемащото общество и необходимостта миграционната ни политика да бъде адекватно реформирана, така че миграцията да бъде част от отговора на тези нужди.

Изводите от теренното проучване и двата анализа еднозначно посочват, че:

  • нуждите на пазара на труд в България от работници се увеличават и миграцията ще има все по-голяма роля в снабдяването им;
  • профилът на мигрантското население от трети страни в България е силно благоприятен;
  • нуждата от допълнителна реформа и облекчаване достъпа до разрешение за работа, право на труд и ефективна интеграция на мигрантите е належаща;
  • бежанците остават почти напълно неоползотворен трудов ресурс, въпреки демонстрираните успехи на целенасочените проекти за трудова интеграция;
  • защита правата на работнците мигранти, особено най-уязвимите от тях, остава извън полезрението на неправителствения сектор и държавата, с нужда от засилване достъпа на синдикатите до възможност за наблюдение за нарушения.

С пълният текст на публикацията на български език може да се запознаете тук.