„Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“- представяне на правно икономически анализ cla_team май 21, 2024

„Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“- представяне на правно икономически анализ

„Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“
„Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“

Център за правна помощ – Глас в България съвсем скоро ще представи резултата от извършения правен и икономически анализ на състоянието на трудовия пазар в България и ролята на миграцията в справяне с наличните предизвикателства, проведен по проект „Укрепване на трудовите права на работниците мигранти в България“ в рамките на съвместна програма за трудови права и трудова миграция на Платформа за международно сътрудничество в областта на мигрантите без документи (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants PICUM) и Фондация Робърт Бош, Германия (Robert Bosch Stiftung).

КОГА: 3-ти юни, понеделник, от 15:00 до 17:00 часа.

КЪДЕ: Пространство за събития Щрак, намиращо се на ул. Христо Белчев 3 (партер), София

Публикацията, ще представи академичен правен и икономически анализ, извършен от експерти от ЦПП-Глас в България и от Институт за Пазарна Икономика (ИПИ), съчетан с теренно проучване чрез провеждането на информационни интервюта с три целеви групи – уязвими работници мигранти; работодатели и представители на бизнеса, работещи с мигранти; синдикати.

Изводите от теренното проучване и двата анализа еднозначно посочват, че:

  • нуждите на пазара на труд в България от работници се увеличават и миграцията ще има все по-голяма роля в снабдяването им;
  • профилът на мигрантското население от трети страни в България е силно благоприятен;
  • нуждата от допълнителна реформа и облекчаване достъпа до разрешение за работа, право на труд и ефективна интеграция на мигрантите е належаща;
  • бежанците остават почти напълно неоползотворен трудов ресурс, въпреки демонстрираните успехи на целенасочените проекти за трудова интеграция;
  • защита правата на работниците мигранти, особено най-уязвимите от тях, остава извън полезрението на синдикатите, неправителствения сектор и държавата.

Въз основа на направените изводи, с публикацията предоставяме препоръки за законодателни, административни и политически промени.

Настоящата публикация цели повдигането на изцяло нова дискусия по отношение на миграцията в България, основана на огромния потенциал, позитиви и развитие, на които мигрантите са носители. Участници в тази дискусия като говорители ще бъдат и самите мигранти. Надяваме се участието и на всеки присъстващ на събитието да допринесе за развитие на тази важна и нужна тема.

П Р О Г Р А М А

Панел 1

15:00 – 15:05Откриванеадв. Диана Радославова, Център за правна помощ – Глас в България
15:05 – 15:15Споделен опит и препоръки на мигранти – Силсила Махбуб, бежанка от Афганистан, предприемач, представитeл на сдружение „Бежанския консултативен съвет“
15:15 – 15:30Представяне на икономическия анализ от проучванетон – Адриан Николов, старши икономист, Институт за пазарна икономика
15:30 – 15:45Представяне на правния анализ от проучванетоТодор Илиев, правен експерт, Център за правна помощ – Глас в България
15:45 – 16:00ДИСКУСИЯмодератор адв. Диана Радославова, Център за правна помощ – Глас в България

Кафе пауза – 10 мин

Панел 2

16:00 16:10Споделен опит и препоръки на мигранти – Алиреза Шабанкаре, гражданин на Иран, работник и предприемач  
16:10 16:25Ролята на синдикатите в защита правата на работници мигрантиАтанаска Тодорова, Главен експерт „Пазар на труда, миграция и мобилност“, КНСБ
16:25 16:40  Работодателите и тяхната роля в интеграцията на работници мигранти в България   Иводор Ковачев, основател и CEO на училище „Светилник“, управител на фондация „Мисия спасение“, капелан на Софийски затвор  
16:40 17:00ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ – модератор адв. Диана Радославова, „Център за правна помощ – Глас в България“