Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане Екип ЦПП ноември 21, 2023

Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане

Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане
Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане

Кратко описание:

Проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“ се изпълни по Национална програма на България по ФУМИ – фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави.“

Изпълняващите организации бяха ЦПП-Глас в България в София като водеща организация, и фондация Мисия Криле като партньор от Стара Загора и в района Харманли и Любимец.

Период – 9 октомври 2020 – 9 октомври 2022 (24 месеца)

Име – BG65AMNP001-2.007-0005 Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане

Донор – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 (ФУМИ)

Партньор – Фондация „Мисия Криле“

Обща стойност – 127,938.97 евро

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Чужди граждани, които по една или друга причина са престнали да отговарят на изискванията за законно пребиваване (обикновено лица с отхвърлени молби за закрила), спрямо тях е предприета процедура за връщане, която все още не е изпълнена, и в същото време те отговарят на законовото определение спрямо националното и европейското ни законодателство на принадлежащи в уязвими групи – малолетни или непълнолетни лица, НПН, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

ДЕЙНОСТИ:

1. КЕЙС МЕНИДЖМЪНТ – основната дейност по проекта, която се  осъществяваше чрез екип от 4-ма кейс мениджъри на територията на София и Харманли (по двама от водещата и партньорска организации), двама психолози към партньорската организация, двама преводачи – социални медиатори към партньорската организация и допълнителни преводачи. Предвиден бе малък фонд за подпомагане при спешни нужди, с който запълнихме един вакум от наличие на здравни, социални, хуманитарни нужди и възможности за настаняване на лицата.

2. ПРАВНА ПОМОЩ – предоставяне на правни консултации и процесуално административно и съдебно представителство на максимален брой от лицата с цел гаранция на техните основни права и овластяване. –

3. КОМУНИКЦИЯ – разработването и осъществяването на специална комуникационна стратегия за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта и публикация на 7 целеви интервюта „Лицата на нашия глас“, представящи дейностите по проекта чрез представяне на самите членове на нашия работен екип.

РЕЗУЛТАТИ:

От участниците в проекта само 1 лице беше принудително върнато. 7 лица напуснаха самоволно. В 91 % от случаите лицата запазиха комуникация с кейс мениджмънт екипа и с миграционните власти. По 44 случаи продължихме работа след приключване на проекта.

По проекта бяха включени 80 лица от 24 държави. В края на проекта 28 лица получиха статут или бяха с открита процедура за закрила. 10 лица се завърнаха доброволно. Отчетохме 47,5 % успешно завършени случаи, при които са били приложени алтернативи на миграционното задържане и максимално зачитане правата на лицата и ефективност на разрешаванена случаите им.

Свързани материали:

Седем целеви интервюта „Лицата на нашия глас“, предтвящи дейностите по проекта чрез пердставяне на самите членове на нашия работен екип.

Диана Радослава представя в интервю за БНР нов проект насочен към уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането