News

Commissioner Johansson Responds to CLA’s Open Letter on the Refugees at EU’s Borders with Turkey / Комисарят Йохансон отговори на отвореното писмо на ЦПП за бежанците на границите на ЕС с Турция

05.05.2020

(текстът на български е след английския) On 24 April 2020, European Home Affairs Commissioner Ylva Johansson sent a response to our letter from March 13, 2020, signed by nearly 20 Bulgarian NGOs and activists

On 24 April 2020, European Home Affairs Commissioner Ylva Johansson sent a response to our letter from March 13, 2020, signed by nearly 20 Bulgarian NGOs and activists, regarding the situation of refugees trapped at the EU’s borders with Turkey. The letter called for the Bulgarian authorities and the European Commission to take steps ensuring that Bulgaria acts in solidarity and fulfills its obligations as a EU member to provide protection to refugees and access to asylum procedure – something for which it receives significant amounts of funds from the EU budget.

In her response, Commissioner Johansson agrees that the EU must uphold its duty and assist persons fleeing war and persecution and acknowledges that the right to access asylum procedures is enshrined in the EU Treaty and in international law. While pointing out that securing borders falls under national law and allegations of improper use of force must be investigated by the respective Member State’s authorities, she asserts that the Commission consistently advocates that any measures taken by border guards be proportionate to their objective and in respect of fundamental rights.

Bulgaria has so far received EUR 67.9 million from the Asylum, Migration and Integration Fund and EUR 252.5 million from the Internal Security Fund, the letter states. On 4 March 2020, the EC also received two applications for emergency assistance from Bulgaria and was assessing them at the time of the writing of the response.  Bulgaria was at that moment also in discussion with the Commission to relocate some of the up to 1 600 unaccompanied minors from the Greek Islands – something that the CLA and the cosigning organizations called for, and which has not been publicly announced by the Bulgarian government.

Finally, the Commissioner states that any temporary restriction on non-essential travel due to the COVID-19 pandemic should not apply to persons in need of international protection or that need to enter the EU for other humanitarian reasons. “All COVID-19 related measures should be based on risk assessments and scientific advice and must remain proportionate,” the letter says, and “any restrictions must take into account the principle of non-refoulement and obligations under international law.”

 

На 24.04.2020г., Европейският комисар по Вътрешните работи Илва Йохансон изпрати отговор на нашето писмо от 13.03.2020г., подписано от почти 20 български НПО и активисти, относно ситуацията с бежанците струпани по границите на ЕС с Турция. Писмото призоваваше българските власти и Европейската комисия да предприемат мерки за това България да бъде солидарна и да изпълни задълженията си на страна членка на ЕС да предоставя закрила на бежанци и достъп до процедура за закрила – нещо, за което страната ни получава значителни средства от бюджета на ЕС.

В отговора си  Йохансон изразява съгласие, че ЕС следва да изпълнява дълга си да помага на хората, които бягат от военен конфликт и от преследване, и потвърждава, че правото на достъп до бежанска процедура е залегнало в Договора на ЕС и международното право. Изтъквайки, че опазването на границите е предмет на националното право и всякакви твърдения за неправомерно използване на сила се разследват от властите на съответната държава членка на ЕС, тя същевременно подчертава, че Комисията последователно се застъпва за това всички мерки, предприемани от гранични полицаи да бъдат пропорционални спрямо целта си и да спазват основните човешки права.

България до този момент е получила 67.9 милиона евро от Фонда “Убежище, миграция и интеграция” и 252.5 милиона евро от Фонда за Вътрешна сигурност, се казва в писмото. На 4-ти март 2020г., Европейската комисия е получила също така две молби от България за спешна финансова помощ, които са били на етап на разглеждане към момента на изготвянето на отговора. България също така към онзи момент е провеждала дискусии с Комисията за релокирането на част от максимум 1600-те непридружени деца от гръцките острови – нещо, за което ЦПП и останалите организации, подписали писмото прозоваха, и което до този момент не е било обявено публично от българското правителство.

Не на последно място, Комисарят по Вътрешните работи изтъква, че всякакви временни ограничения поради пандемията COVIS-19 на пътуванията, които не са неотложни, не следва да се прилагат спрямо хора, търсещи международна закрила или тези, които имат нужда да влязат в ЕС по хуманитарни причини. “Всички мерки, свързани с COVID-19, трябва да са базирани на оценка на риска и на научни съвети, и трябва да са пропорционални”, се казва в писмото, както и, че “всички ограничения трябва да имат предвид принципа за забрана на връщането (“non-refoulement”) и изискванията на международното право.”